úvodní stránka

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

5. 9. 2017 · Zařazeno v Aktuality

 MILÍ RODIČE, JISTĚ VÍTE, ŽE Z NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA VYPLÝVÁ POVINNOST

PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍM ROCE PؘED VSTUPEM DO ZŠ .

Děti, které plní­ povinnost předškolní­ho vzdělávání­ formou pravidelné denní­ docházky,

dochází­ do MŠ  v pracovních dnech v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Vzdělávání­ v ostatní­ době provozu MŠ je dobrovolné.

Povinnost předškolního vzdělávání­ není­ dána ve dnech školních prázdnin.

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

V případě nepří­tomnosti dítěte, které plní­ povinné vzdělávání­,

je zákonný zástupce povinen doložit MŠ  písemně důvody nepřítomnosti

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa nepřítomnost dítěte při povinném vzdělávání v MŠ, 

oznámí písemně tuto skutečnost včetně uvedení důvodu

a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Písemné oznámení je možné doručit do MŠ :

  • osobně omluvným listem ředitelce nebo učitelkám MŠ
  • poštou (doporučeně)
  • e-mailem na adresu omluvenky.skolka@volny.cz

 

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE VE ŠKOLNÍM ŘÁDU,

KTERÝ JE ZVEŘEJNĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ 

NEBO V TIŠTĚNÉ FORMĚ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH.

SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM JE NUTNÉ  SE SEZNÁMIT

A SVÝM PODPISEM STVRDIT JEHO DODRŽOVÁNÍ.