úvodní stránka

Stravování

Jídelníček:

17.9. – 21.9.2018

24.9. – 28.9.2018

1.10. – 5.10.2018

Stravu pro děti i zaměstnance naší školy dovážíme ze školní kuchyně Pellicova 4. Složení stravy odpovídá náročným normám pro stravování dětí předškolního věku. Děti do jídla nenutíme, ale dodržujeme zásadu od všeho alespoň zkusit ochutnat. Děti denně dostávají čerstvé ovoce a zeleninu, k obědu jsou často zeleninové saláty různého druhu.

Pitný režim máme zajištěný nabídkou čerstvé vody, popřípadě čaje v průběhu celého dne ve školce i na zahradě.

Výše úhrady za školní stravování tj. náklady na potraviny, které hradí rodiče v plné výši, je přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 a 2 (viz níže).

věková skupina celodenní stravování
1. strávníci 3-6 let 33,- Kč za den
2. strávníci strávníci 7- 10 let 36,- Kč za den

Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31.srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

Stravné se platí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Odhlášená strava se odečítá z platby dva měsíce pozadu. Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování, je možno nejpozději do 11.15 hod předchozího dne, telefonicky v MŠ nebo zápisem do sešitu. Pokud stravu nestihnete odhlásit, můžete si ji  první den nepřítomnosti dítěte  vyzvednout do vlastních nádob, určených pouze k přepravě jídla, (jídlonosiče) v době od 11.45 do 12.00. Vyzvednutá strava je určena k okamžité spotřebě! Není-li dítě přítomno v MŠ a rodič neodhlásí stravu, musí ji od druhého dne nepřítomnosti uhradit v plné výši (včetně věcných nákladů).

Pro odhlašování a přihlašování stravy volejte prosím MŠ.

Třída A – Duhová          776439625

Třída B – Žlutá               542214876, 774703524

Třída C – Oranžová      542214995, 774703519

vedoucí školní kuchyně (ŠJ Pellicova 4): paní Marie Šándorová

tel. 543 249 559; e-mail: msandorova@volny.cz

č. účtu: 10634621/0100 KB Brno město